Formulario de búsqueda

 
  • Corporación Municipal

Declaració d'Activitats i Béns

Informació i Contactes

Representantes municipales en los órganos colegiados

Retribuciones
El ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de juny de

2015, va adoptar l'acord de fixar el següent règim de retribucions,

indemnitzacions i assistències per als càrrecs municipals, als quals

es dóna publicitat a continuació:

- Retribucions per acompliment de l'Alcaldia en règim de dedicació

exclusiva, amb unes retribucions brutes mensuals de 2.500

Euros, amb dues pagues extra als mesos de juny i desembre,

sent donat d'alta en el Règim General de la Seguretat

Social en tal concepte.

- Retribucions per acompliment de la Delegació de l'Alcaldia d'Intervenció

i Tresoreria, i de les funcions de tinent d'Alcaldia,

en règim de dedicació parcial del quaranta per cent, amb una dedicació

mínima setmanal de 16 hores, amb unes retribucions

brutes mensuals de 600 Euros, sent donat d'alta

en el Règim General de la Seguretat Social en tal concepte.

- Retribucions per acompliment de la Delegació de l'Alcaldia d'Esports,

Festes i Joventut, en règim de dedicació parcial del

vint-i-cinc per cent, amb una dedicació mínima setmanal de 16 hores de

dedicació, amb unes retribucions brutes mensuals de 600 Euros, sent donat d'alta en el Règim General de la Seguretat

Social en tal concepte.

- Retribucions per acompliment de la Delegació de l'Alcaldia de

Noves Tecnologies i Promoció Econòmica, Turisme, Comerç,

Empresa i Indústria, i de les funcions de tinent d'Alcaldia, en

règim de dedicació parcial del quaranta per cent, amb una dedicació

mínima setmanal de 16 hores, amb unes retribucions

brutes mensuals de 600 Euros, sent donat d'alta en

el Règim General de la Seguretat Social en tal concepte.

- Retribucions per acompliment de la Delegació de l'Alcaldia d'Educació

i Cultura, en règim de dedicació parcial del vint-i-cinc per cent,

amb una dedicació mínima setmanal de 10 hores,

amb unes retribucions brutes mensuals de 600 Euros,

sent donat d'alta en el Règim General de la Seguretat

Social en tal concepte.

- Retribucions per acompliment de la Delegació de l'Alcaldia d'Urbanisme,
Serveis Socials i Sanitat, i de les funcions de

tinent d'Alcaldia, en règim de dedicació parcial del seixanta per cent,

amb una dedicació mínima setmanal de 24 hores,

amb unes retribucions brutes mensuals de 675 Euros,

sent donat d'alta en el Règim General de la Seguretat

Social en tal concepte.

- Retribucions per acompliment de la Delegació de l'Alcaldia d'Agricultura,

Medi ambient i Serveis Urbans, en règim de

dedicació parcial del quaranta per cent, amb una dedicació mínima

setmanal de 16 hores, amb unes retribucions brutes

mensuals de 600 Euros, sent donat d'alta en el Règim

General de la Seguretat Social en tal concepte.

Assistència a sessions dels òrgans col·legiats que formen part

els membres de la Corporació, en les següents quanties:

- Sessions del Ple de l'Ajuntament: 40 Euros

- Sessions de la Junta de Govern: 20 Euros

- Sessions de Comissions Informatives: 20 Euros

Només els membres de la Corporació que no tinguen dedicació

exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència

efectiva a les sessions dels Òrgans Col·legiats de la

Corporació que formen part, en la quantia assenyalada pel Ple

de la mateixa.

La quantia anual de les retribucions dels càrrecs corporatius,

variaran anualment en el mateix percentatge que s'establisca per a la

variació de les retribucions del personal de l'Ajuntament autoritzats

per les lleis anuals de pressupostos de l'Estat.

El que es fa públic a l'efecte oportú, de conformitat amb

l'establit en l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Piles, 1 de juliol de 2011.- L'alcalde

-----------------2015/16802