Formulario de búsqueda

 
  • Alcalde

Dades biogràfiques i currículum

Declaració d'activitats i béns de l'alcalde
David Morant Císcar
Càrrec públic de la declaració ALCALDE-PRESIDENT
ACTIU  
Béns immobles (segons V.Cadastral i % titular) 47.676,51
Valor total d'altres Béns  4.500
Total 52.176,51
PASSIU  
Crèdits, Préstes, Deutes, etc., 14.200
ACTIVITATS 24.200

 

Regals, viatges i dietes

Retribuciones

Retribuciones por desempeño de la alcaldia en régimen de dedicación exclusiva,con unas retribuciones brutas mensuales de 2.500€, con dos pagas extras en los meses de Junio y Diciembre, Siendo dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en tal Concepto 

 
La cuantía anual de las retribuciones de los cargos corporativos,
variarán anualmente en el mismo porcentaje que se establezca para
la variación de las retribuciones del personal del Ayuntamiento autorizados
por las leyes anuales de presupuestos del Estado.
Lo que se hace público a los efectos oportunos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

 

Saluda del Alcalde
Saluda de l'alcalde  

Benvinguts a la  pàgina web de l’Ajuntament de Piles, un mitjà més per a poder oferir una altra atenció de qualitat al ciutadà.

Els convide a descobrir les possibilitats que ofereix aquesta finestra del nostre poble, per a ser un canal de comunicació directe amb els ciutadans per a  informació dels actes o activitats (esportives, culturals, socials...), dels actes dels plens, etc., i poder facilitar tràmits i gestions.

Des de la seua creació, la pàgina web de l’Ajuntament ha evolucionat, ha millorat els continguts que la componen i els ha ampliat per a poder facilitar la més àmplia informació a cada navegant.

Volem i desitgem, un any més, atraure el turista, per a potenciar el coneixement de la nostra platja, com també la nostra riquesa cultural, paisatgística i mediambiental de Piles.

Anirem millorant dia rere dia.

El vostre alcalde

David Morant Ciscar